ข่าวและประกาศ

ทดสอบปลายภาค ม.5

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -

ตารางทดสอบปลายภาค ม.5  
18/11/63
    เคมี
    ภาษาไทย
    ชีววิทยา
19/11/63
   ฟิสิกส์                
   พระพุทธศาสนา
   ภาษาบาลี
   ประวัติศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ
   
20/11/63
   คณิตศาสตร์พื้นฐาน
   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

   สนทนาภาษาอังกฤษ

    ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   ส่งไฟล์ข้อสอบที่  tiamrit@gmail.com

หัวข้อเก่า...

รายวิชาที่มีอยู่

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ภาษาไทยเสริมทักษะ ม.1

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

คณิตศาสตร์พื้นฐานม.3 ภาคเรียนที่ 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1

เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาค1 ม.6

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


คณิตศาสตร์เพ่มเติมเป็นรายวิชาที่ช่วยเสริมความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1.ตรรกศาสตร์เบื้องต้น�� 2. ระบบจำนวนจริง� 3.ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

รายวิชาที่ช่วยเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์�

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์� การทดลอง การประดิษฐ์

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เป็นวิชาที่ว่าด้วยปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติรอบตัว เช่น การเคลื่อนที่ของสิ่งของต่างๆบนโลกภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก สมบัติคลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า� เป็นต้น

เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจจะเป็นการทดลอง การประดิษฐ์ เป็นต้น

คลื่นและปรากฏการณ์ต่างๆของคลื่น เช่น� การสะท้อน� การหักเห� การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น

วิชาฟิสิกส์ = วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เคมีเพิ่มเติมม.5 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ�อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ และสมดุลเคมี

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

- ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

- ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

การสังเคราะห์แสงของพืชดอก

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อเยื่อของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของราก โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น�
การเจริญเติบโตของรากและลำต้น โครงสร้างและหน้าที่ของใบ การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์แสง รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ปัจจัยบางประการที่มีผล
ต่ออัตราการสังเคราะห์แสง การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช การคายน้ำของพืช การลำเลียงน้ำของพืช การลำเลียงแร่ธาตุ
ของพืช การลำเลียงอาหารของพืช โครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก การถ่ายละออง เรณู
การปฏิสนธิและวัฎจักรชีวิตของพืช การเกิดผลและเมล็ด การงอกของเมล็ด การขยายพันธุ์ของพืช การตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต

วิชาชีววิทยาช่วงชั้นที่ 4 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

สารการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์� สาขาชีววิทยา� ช่วงชั้นที 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6�� ภาคเรียนที่� 1� ปีการศึกษา� 2548

แบบทดสอบ PreEnt� ก่อนการสอบEntrance ปี 48

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

สาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2548

บทที่� 1� ระบบการย่อยอาหาร������������������

บทที่� 2� การลำเลียงสาร

บทที่� 3� การหายใจ�����������������������������

บทที่� 4� การขับถ่ายและการรักษาสมดุลของร่างกาย

��������������************************************

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ และดวงดาวต่างๆ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
โครงงานวิทยาศาสตร์
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้และตอบคำถามที่อยู่ด้านล่างให้เรียบร้อย และนำส่งท้ายคาบ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เป็นวิชาว่าด้วย พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อ่านใบความรู้และตอบคำถามที่กำหนดให้ได้ใจความที่ถูกต้องสมบูรณ์

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อ่านข้อความเรื่องพระอานนท์และตอบคำถามดังต่อไปนี้แล้วนำไปตอบคำถามให้ถูกต้อง

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เป็นวิชาเกี่ยวกับ ศีลธรรม

เป็นวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เป็นวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เป็นวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1�
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพวาด� งานประดิษฐ์ต่าง ๆ�

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ศึกษาโครงสร้างประโยค บทสนทนาต่างๆ�
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเสริม

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การพูดสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
  1. อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การงานอาชีพแลพเทคโนโลยี ม.6

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การใช้โปรแกรม Ms word ,Ms excel ,Ms powerpoint
การสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver , E-book

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

ศึกษาพื้นฐานในการสร้างเว็บ ปฏิบัติการเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์ การใส่เนื้อความในเว็บเพจ การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง ( Table )  การเชื่อมโยงเว็บเพจ ( Link ) ลงบนเว็บ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Dreamweaver มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่าและความสำคัญในการสร้างเว็บเพจและพัฒนาเว็บเพจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และมีจิตสำนึก

Adobe Captivate 6