- เทคโนโลยีสารสนเทศ�
- ข้อมูลและสารสนเทศ�
- วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์�
- ความหมายของซอฟแวร์�
- หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย�
- เทคโนโลยีสมัยใหม่