ศึกษาพื้นฐานในการสร้างเว็บ ปฏิบัติการเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์ การใส่เนื้อความในเว็บเพจ การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง ( Table )  การเชื่อมโยงเว็บเพจ ( Link ) ลงบนเว็บ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Dreamweaver มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่าและความสำคัญในการสร้างเว็บเพจและพัฒนาเว็บเพจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และมีจิตสำนึก