การทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะของการทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

2.��� การทำงานบ้านต้องวางแผน

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลักษณะของการทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

2.��� การทำงานบ้านต้องวางแผน

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ ลงในแผนภาพ