การทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ

Water_lilies.jpg

การทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ

ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ ลงในแผนภาพ
...........................................................................................

..........................................................................................