เขียนโครงร่างของโครงงานมาส่ง

เขียนองค์ประกอบของโครงงานมาส่งในเรื่องที่นักเรียนทำเป็นกลุ่ม