วัตถุประสงค์

���� 1) เพื่อให้ครูได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กำหนดไว้

���� 2) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากคณะครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงและทันการ


วิธีดำเนินการ

���� 1) ครูที่ปรึกษาดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังรายระเอียดในตอนที่ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

��������� * การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านความสามารถ ด้านสุขภาพและด้านครอบครัว

��������� * การคัดกรองนักเรียน โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่มปกติ คือกลุ้มปกติ กลุ่มที่เสียงมีปัญหา

��������� * การส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลด้วยการจัดกิจกรรม ดังนี้

�������������� - กิจกรรมโฮมรูม ( Homeroom )

�������������� - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน( Classroom meeting )

��������� * การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ด้วยวิธีการดังนี้

�������������� - ให้การปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ

�������������� - จัดกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน คือ กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการจับคู่นักเรียน( Body ) กิจกรรมซ่อมเสริม และกิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง

��������� * การส่งนักเรียนไปยังครูอื่นๆ เช่น ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น

���� 2) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และควรบันทึกทุกขั้นตอน

���� 3) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหน้าระดับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012, 6:09PM