การเขียนโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
2. คำอธิบายย่อๆ ถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงาน
3. วิธีการดำเนินงาน โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นๆและสำคัญ
4. แสดงผลที่ได้จากการทดลอง
5. สรุปผลการศึกษาทดลองและชี้ประเด็นของข้อมูลเด่นๆ หรือข้อสังเกตสำคัญที่ได้จากการทำโครงงานนั้น
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012, 6:09PM