จงตอบคำถามต่อไปนี้� ลงในช่องว่างที่กำหนดให้

1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์� คืออะไร
ตอบ การรวบรวมเอนทิตี้ที่อยู่ในระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเข้าไว้ด้วยกัน

2. แอตทริบิวต์� คืออะไร
ตอบ เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้ เช่น แอตทิบิวของเอนทิตี้ลูกค้า จะมีชื่อ ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์

3. ความสัมพันธ์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 3 ประเภท ได้แก่
��� - ความสัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationships)
��� - ความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationships)
��� - ความสัมพันธ์กลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationships)

4. Primary key คืออะไร
ตอบ ฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละเรคอร์ดในตารางนั้นๆ

5. Foreign key คืออะไร
ตอบ เป็นฟิลด์ในตารางหนึ่ง (ฝั่ง Many) ที่มีความสัมพันธ์กับฟิลด์ที่เป็น Primary key ในอีกตารางหนึ่ง (ฝั่ง One) โดยที่ตารางทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบ One-to-Many ต่อกัน

6. จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง
ตอบ
���� 1. ลดความซ้ำซ้อนข้อมูลในฐานข้อมูล
���� 2. ตอบสนองความจำเป็นมนการเรียกใช้ข้อมูลในเวลาที่สั้นที่สุด
���� 3. ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องรวมทั้งจัดฐานข้อมูลได้สะดวก
���� 4. สามารถกำหนดลักษณะการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละประเภทได้ด้วย
���� 5. ทำให้มีความอิสระระหว่างข้อมูลกับแอพพลิเคชั่น

7. การ Normalization คืออะไร
ตอบ เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการทำเอนทริตี้ และแอตทริบิวที่ได้ออกแบบไว้ ถูกจัดกลุ่มเป็นตารางที่มคความสัมพันธ์กันแก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012, 6:09PM