ข่าวและประกาศ

ตารางสอบปลายภาค ม.1-2-4-5

ตารางสอบปลายภาค ม.1-2-4-5

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -
Number of replies: 0

วันที่  15 มีนาคม 2566

ชั้ 09.00-11.00 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
ม.1 ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ธรรมวินัย
ม.2 คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย
ม.4 ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย         คอมพิวเตอร์
ม.5 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาษาไทย         พระพุทธศาสนา คอมพิวเตอร์

วันที่ 16 มีนาคม 2566

ชั้น 09.00-11.00 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
ม.1 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์
ม.2 ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ธรรมวินัย          สุขศึกษาฯ
ม.4 คณิตศาสตร์พื้นฐาน สังคมศึกษา โลกดาราศาสตร์ การงานอาชีพ
ม.5 ฟิสิกส์ สนทนาภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ

แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่  17 มีนาคม 2566

ชั้น 09.00-11.00 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
ม.1 วิทยาศาสตร์ สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ม.2 สนทนาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์
ม.4 คณิตศweekาสตร์เพิ่มเติม เคมี         สนทนาภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ
ม.5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ

วันที่  18 มีนาคม 2566

ชั้น 09.00-11.00 12.30-13.30
ม.4 ชีววิทยา ฟิสิกส์
ม.5 ชีววิทยา