• ยินดีต้อนรับสู่แหล่งเรียนรู้และ E-testing

ข่าวและประกาศ

สอบกลางภาคเรียน 1/2567

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -

วันที่ 24 กรกฏาคม 2567

09.00 - 11.00 น.

ภาษาอังกฤษ ม.1
สังคมศึกษา ม.2
วิทยาศาสตร์ ม.3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5
เคมี ม.6

12.30 - 13.20 น.

ประวัติศาสตร์ ม.1
ประวัติศาสตร์ ม.3
พระพุทธศาสนา ม.4
ภาษาไทย ม.5
ฟิสิกส์ ม.6

13.30 - 14.30 น.
เทคโนโลยี ม.2

สุขศึกษา ม.3
ภาษาไทย ม.4
พระพุทธศาสนา ม.5

14.40 - 15.40 น.
เทคโนโลยี ม.3


หัวข้อเก่า...