ข่าวและประกาศ

บทเรียน Elearning ของคณะครูโรงเรียนมงคลวิทยา 2/2564

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -

บทเรียน Elearning -- ครูสมร 

ชีววิทยา ม.4    ชีววิทยา ม.5   ชีววิทยา ม.6    วิทยาศาสตร์ ม.3/1 (ชีวภาพ)


บทเรียน Elearning -- ครูชยพัทธ์

ฟิสิกส์ ม.3/1      งานและพลังงาน 1     งานและพลังงาน 2

 ข้อเสนอแนะก่อนตอบข้อสอบอัตนัย

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -

          ข้อสอบแบบอัตนัยเป็นข้อสอบลักษณะเชิงบรรยายให้มีการ Discussion เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ คิดว่าถูกหรือผิดเพราะอะไร ซึ่งข้อสอบนั้นบางครั้งคำถามจะไม่ยาวมากแต่ก็สามารถตอบได้กันในสมุดได้ 2-3 เล่ม ขึ้นอยู่กับการให้หลักการและเหตุผลของผู้ทำข้อสอบ แต่บางครั้งผู้ออกข้อสอบก็อยากจะให้เขียนอย่างน้อยกี่คำๆ
สิ่งที่ผมพบส่วนใหญ่การที่จะให้ได้คำเยอะๆในการตอบคำถามก็มักจะใช้วิธีการลอกคำถามมาในเนื้อหาของคำตอบ แต่ผมว่าจะเป็นการน่ารำคาญต่อผู้ตรวจเพราะันั่นคือคำถามที่ถามไปไม่ได้เป็นสิ่งที่อยากให้เขียน หลายๆข้อสอบจึงจะมีเขียนไว้ว่า “ไม่ต้องลอกคำถามลงกระดาษคำตอบ”
การตอบข้อสอบลักษณะนี้ในส่วนตัวผมเองก็มีหลักการไม่ยากเท่าไหร่ อันดับแรกเลยต้องอ่านให้เข้าใจว่าข้อสอบถามอะไร ถ้าถามว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ให้ตอบตามคิดเราไปพร้อมเหตุผลอธิบายว่าทำไมเราถึงคิดอย่างั้น โดยอาจจะยกตัวอย่างเหตุการณ์เทียบเคียงไปและสรุปผลในท้ายสุด แต่ถ้าหากข้อสอบเป็นแนวของการถามแสดงความเห็น ก็อาจจะต้องมองถึงคำจำกัดความของเนื้อหาแล้วแสดงการเปรียบเทียบในคำถามพร้อมๆกับการหาข้อดีข้อเสียในแต่ละอย่าง ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนรวมไปถึงสรุปสาระสำคัญ
 ข้อเสนอแนะก่อนตอบข้อสอบอัตนัย  มีดังนี้
1.  ก่อนตอบข้อสอบทุกครั้ง จะต้องอ่านคำถามแล้วตีความคำถามนั้นให้กระจ่างว่า ถามเรื่องอะไร มีกี่ประเด็น ลักษณะคำถามมุ่งให้อธิบาย แสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
2.  ระดมความรู้ ความคิด เหตุผล เพื่อตอบให้ตรงคำถาม
3.  วางโครงเรื่อง  เพื่อจัดระเบียบเนื้อเรื่องเป็นขั้นตอน   เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นของคำถาม
4.  เรียบเรียงและจัดลำดับความคิดในแต่ละย่อหน้าให้เหมาะสม
5.  ควรนำเหตุผล ตัวอย่าง หลักฐาน ข้อเท็จจริง หรือประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาประมวลกัน เพื่อให้คำตอบนั้นมีความสมบูรณ์ที่สุด
6.  การใช้ภาษา ในการตอบข้อสอบต้องใช้ภาษาแบบแผนหรือกึ่งแบบแผน ไม่ควรใช้ภาษาปาก อักษรย่อหรือตัดคำ และต้องใช้คำที่สื่อความหมายตรง  สั้น กระชับ   แต่ได้ใจความ นอกจากนี้ในการตอบข้อสอบประเภทแสดงความคิดเห็นและอภิปราย ควรใช้ภาษาโน้มน้าวใจผู้อ่านให้คล้อยตามความคิดของผู้ตอบด้วย
7.  ควรเขียนทวนคำถามเสียก่อน  แล้วจึงตอบ  ยกเว้นการตอบข้อสอบที่มุ่งให้อภิปรายเป็นความเรียง
8.  ควรเขียนด้วยปากกาใช้หมึกสีน้ำเงิน/สีดำ หรือดินสอสีเข้ม เขียนลายมือที่อ่านง่าย ไม่ควรมีรอยขูด ลบ ขีดฆ่า ถ้าจำเป็นก็ทำอย่างเรียบร้อย
9.   คำนึงถึงเวลาที่ใช้สอบ  ซึ่งมีจำกัด ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมจะได้ตอบครบทุกข้อ
10.  ควรตรวจทาน ถึงแม้จะวางแผนการเขียนตอบอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม แต่การตรวจทานจะช่วยให้เพิ่มเติมข้อความหรือแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านเนื้อหา และการใช้ภาษารวมทั้งตัวสะกดด้วย

หัวข้อเก่า...