ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต , เวอร์ดโปรเซสเซอร์