ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี หลักการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของภาษาซี คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุมในการทำงาน ตัวแปร Array ฟังก์ชัน (Function) พอยน์เตอร์ (Pointer) การจัดแฟ้มข้อมูล ข้อมูลชนิดโครงสร้าง และการประยุกต์การเขียนโปรแกรม