อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การพูดสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน