อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้และตอบคำถามที่อยู่ด้านล่างให้เรียบร้อย และนำส่งท้ายคาบ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน