เป็นวิชาว่าด้วย พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อ่านใบความรู้และตอบคำถามที่กำหนดให้ได้ใจความที่ถูกต้องสมบูรณ์

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อ่านข้อความเรื่องพระอานนท์และตอบคำถามดังต่อไปนี้แล้วนำไปตอบคำถามให้ถูกต้อง