อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

คณิตศาสตร์พื้นฐานม.3 ภาคเรียนที่ 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1

เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาค1 ม.6