อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การใช้โปรแกรม Ms word ,Ms excel ,Ms powerpoint
การสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver , E-book

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6