อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เป็นวิชาที่ว่าด้วยปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติรอบตัว เช่น การเคลื่อนที่ของสิ่งของต่างๆบนโลกภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก สมบัติคลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า� เป็นต้น

เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจจะเป็นการทดลอง การประดิษฐ์ เป็นต้น

คลื่นและปรากฏการณ์ต่างๆของคลื่น เช่น� การสะท้อน� การหักเห� การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น