เคมีเพิ่มเติมม.5 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ�อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ และสมดุลเคมี