อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

- ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

- ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

การสังเคราะห์แสงของพืชดอก

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อเยื่อของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของราก โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น�
การเจริญเติบโตของรากและลำต้น โครงสร้างและหน้าที่ของใบ การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์แสง รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ปัจจัยบางประการที่มีผล
ต่ออัตราการสังเคราะห์แสง การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช การคายน้ำของพืช การลำเลียงน้ำของพืช การลำเลียงแร่ธาตุ
ของพืช การลำเลียงอาหารของพืช โครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก การถ่ายละออง เรณู
การปฏิสนธิและวัฎจักรชีวิตของพืช การเกิดผลและเมล็ด การงอกของเมล็ด การขยายพันธุ์ของพืช การตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต

วิชาชีววิทยาช่วงชั้นที่ 4 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

สารการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์� สาขาชีววิทยา� ช่วงชั้นที 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6�� ภาคเรียนที่� 1� ปีการศึกษา� 2548

แบบทดสอบ PreEnt� ก่อนการสอบEntrance ปี 48