- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบหายใจ
- ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
- ระบบภูมิคุ้มกัน
- ระบบขับถ่าย

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

สาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2548

บทที่� 1� ระบบการย่อยอาหาร������������������

บทที่� 2� การลำเลียงสาร

บทที่� 3� การหายใจ�����������������������������

บทที่� 4� การขับถ่ายและการรักษาสมดุลของร่างกาย

��������������************************************

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

- โครโมโซมและสารพันธุกรรม
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- เทคโนโลยีทาง DNA
- วิวัฒนาการ