โครงสร้างหัวข้อ

 • General

 • หัวข้อ 1

  แนะนำ Moodle

 • หัวข้อ 2

  การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
 • หัวข้อ 3

  การจัดการข้อมูลส่วนตัว
 • หัวข้อ 4

  การจัดการรายวิชา
 • หัวข้อ 5

  การเพิ่มแหล่งข้อมูล
 • หัวข้อ 6

  การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
 • หัวข้อ 7

  การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน
 • หัวข้อ 8

  การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา
 • หัวข้อ 9

  การแจ้งกิจกรรมของรายวิชา
 • หัวข้อ 10

  การสำรองข้อมูลและกู้คืน
 • หัวข้อ 13


  • หัวข้อ 14   • หัวข้อ 15