โครงสร้างหัวข้อ

  • moodle1.9new.jpg

   โครงการ SUT-eTraining ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ จัดทำหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 สำหรับผู้สอน” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบนเว็บ อันเป็นเครื่องมือและช่องทางส่งผ่านความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการเปิดรายวิชา SUTe-Learning แล้วจำนวนทั้งสิ้น 303 รายวิชา แต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานโมดูลการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมออนไลน์ SUTe-Training ประกอบด้วย Web-Training (Online) และ CD-Training (Offline) พร้อมคู่มือการใช้งาน โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงานและการสอนใช้งานระบบ Moodle ของ คุณอมร เทพ เทพวิชิต ประกอบด้วยเรื่อง การแนะนำ Moodle การ เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ การจัดการข้อมูลส่วนตัว การจัดการรายวิชา การเพิ่มราย ละเอียดในบทคัดย่อของหัวข้อและแหล่งข้อมูล การเพิ่ม กิจกรรมในหน่วยการเรียน การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา การแจ้งกิจกรรมของรายวิชา ภายใน ซีดี ประกอบด้วยโปรแกรมMoodle และ E-Book ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดฝึกอบรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ จัดการเรียนการสอนบนเว็บของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและผู้สนใจ ทั่วไป ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรอื่นๆได้ ที่ http://ceit.sut.ac.th/e-training/

   ผู้ดูแลโครงการ SUTe-Training
   มกราคม 2552
 • หัวข้อ 1

  แนะนำ Moodle

 • หัวข้อ 2

  การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
 • หัวข้อ 3

  การจัดการข้อมูลส่วนตัว
  • -ประวัติส่วนตัว
   -แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
   -Blog
 • หัวข้อ 4

  การจัดการรายวิชา
  • -แนะนำส่วนประกอบของรายวิชา
   -ปุ่มเริ่ม-ปิดการแก้ไขในหน้านี้
   -จัดการบล็อก
   -เพิ่มบล็อก
   -ตั้งค่ารายวิชา
 • หัวข้อ 5

  การเพิ่มแหล่งข้อมูล
  • -เพิ่มแหล่งข้อมูลหนังสือ
   -เพิ่มแหล่งข้อมูล Label
   -เพิ่มแหล่งข้อมูลไฟล์
   -เพิ่มแหล่งข้อมูลไดเรกทอรี
 • หัวข้อ 6

  การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
  • -เพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
   -สร้างคำถามเก็บไว้ในคลังคำถาม
   - คำถามปรนัย
    - คำถามอัตนัย
    - คำถามจับคู่
    - คำถามถูก/ผิด (True/False)
   -เพิ่มคำถามเข้าไปในชุดแบบทดสอบ
   -ทดลองทำกิจกรรมแบบทดสอบ
   -นำเข้าคำถามจากภายนอก
   -ดูคะแนนการทำแบบทดสอบ
 • หัวข้อ 7

  การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน
  • - เพิ่มกิจกรรมการบ้าน
   - ให้คะแนนกิจกรรมการบ้าน
 • หัวข้อ 8

  การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา
  • -เพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา
   -เพิ่มข่าว/ประกาศในกระดานข่าว
   -ค้นหาข้อมูลในกระดานเสวนา
 • หัวข้อ 9

  การแจ้งกิจกรรมของรายวิชา
  • -เพิ่มกิจกรรมของรายวิชา
   -เพิ่มบล็อกปฏิทิน
 • หัวข้อ 10

  การสำรองข้อมูลและกู้คืน
 • หัวข้อ 11

  ผลงานการอบรม

 • หัวข้อ 12

  แหล่งข้อมูล

 • หัวข้อ 13


 • หัวข้อ 14 • หัวข้อ 15